Voorwaarden

Algemene voorwaarden NIOT b.v.

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle geoffreerde of aangenomen overeenkomsten. In deze voorwaarden wordt over ‘opdrachtgever’ gesproken als zijnde degene die de opdracht aan NIOT verstrekt tot het verlenen van diensten. Algemene voorwaarden van een opdrachtgever, indien deze hierover beschikt, zijn op de met NIOT gesloten overeenkomsten niet van toepassing.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, en zonder tegenbericht voor een periode van 30 dagen geldig vanaf de dagtekening van de offerte. Alle inhoud van folders, website of advertenties zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Alle prijzen die genoemd worden zijn in Euro, exclusief btw en eventueel andere door overheden opgelegde heffingen. Indien er tussentijdse veranderingen in kosten optreden dan behoudt NIOT zich het recht voor om de prijs in overleg met de opdrachtgever aan te passen.

 

Annuleringsbeleid

Iedere cursist die zich telefonisch of via internet (website of e-mail) zich aanmeld wordt ingeschreven voor de cursus.  Indien een deelnemer zich vooraf afmeldt voor een cursus heeft NIOT b.v., vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie.

  • Bij annulering van meer dan 30 dagen vooraf aan de cursus worden er geen kosten in rekening gebracht.
  • Bij annulering binnen 30 dagen tot 14 dagen voor de cursus wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht.
  • Bij annulering binnen 14 tot 7 dagen voor de cursus wordt 75% van de cursusprijs in rekening gebracht.
  • Bij annulering binnen 7 dagen voorafgaande aan de cursus wordt de volledige cursusprijs in rekening gebracht.

Mocht een cursist op de cursusdag niet verschijnen dan wordt de volledige cursusprijs in rekening gebracht.
Als een cursist te laat verschijnt op een cursus is in geen geval restitutie van het lesgeld mogelijk.

Iedere deelnemer dient zich te kunnen legitimeren door middel van een rijbewijs én paspoort of identiteitskaart. Indien de cursist de gevraagde documenten niet (of niet tijdig) kan tonen dan kan de cursus mogelijk niet voldoende worden afgerond. NIOT is in geen geval aansprakelijk voor het niet kunnen tonen van het gevraagde legitimatiebewijs en de gevolgen daarvan. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat bij controle geen enkele uitzondering mogelijk is en bijvoorbeeld subsidie niet toegekend zal worden door de betreffende instantie.

 

Subsidieregelingen en verantwoordelijkheid

NIOT is gecertificeerd opleider en geaccrediteerd om registratie van nascholing en inschrijving voor gesubsidieerde opleidingen te verrichten. Aanvraag van de van toepassing zijnde subsidie kan door NIOT verricht worden, maar de daadwerkelijke uitkering wordt gedaan door het desbetreffende fonds. NIOT kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor geen of niet-tijdige uitkering door het fonds. Ook kan NIOT geen uitspraak doen over de waarschijnlijkheid van uitkering van gelden, omdat zij geen toegang tot deze informatie heeft. NIOT zal zich inspannen om zo concreet mogelijk te informeren over subsidies en stimuleringsregelingen, maar hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.

 

Verplichtingen

Cursusprijzen worden gefactureerd aan de opdrachtgever en dienen zonder enige aftrek van korting binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te zijn. Indien dit niet gebeurt dan zullen aanmaningskosten van € 15,- per keer in rekening gebracht worden, welke door de opdrachtgever betaald dienen te worden. Indien incassokosten ontstaan dan zijn deze geheel voor rekening van de opdrachtgever

In het geval van overmacht (een omstandigheid die buiten onze macht ligt en die van dien aard is dat de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons gevraagd kan worden) dan behoudt NIOT zich het recht voor om de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, of te ontbinden. Hierover zal overleg met de opdrachtgever gevoerd worden, maar de beslissing wordt door NIOT genomen. De opdrachtgever kan NIOT in geen geval voor schadevergoeding aansprakelijk stellen.